دفتر برنامه و بودجه

مقدمه

یکی از مسائل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی هر سازمان تعیین برنامه‌ چشم‌اندازهای توسعه سازمان و تنظیم بودجه‌ی سالانه به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در این چشم‌انداز می‌باشد. دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان بوده و هدف اصلی آن تنظیم برنامه‌های توسعه‌ی دانشگاه در سال‌های آینده و پیش‌بینی و تنظیم بودجه‌ی موردنیاز می‌باشد. همچنین نظارت بر عملکرد دیگر قسمت‌های اداری، آموزشی، پژوهشی و ... در کلیه واحدها و مراکز سطح استان و تحلیل بهره‌وری آنها با توجه به معیار برنامه‌های رشد و توسعه دانشگاه از دیگر اهداف پیگیری شده در این دفتر می‌باشد.

شرح وظایف:

تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه با توجه به برنامه ریزی‌های و سیاست های کلان دانشگاه

 

برنامه ریزی، بررسی و تدوین برنامه های توسعه دانشگاه

 

برنامه ریزی، بررسی و تدوین پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه

 

نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه

 

نظارت بر عملکرد پژوهشی و حسابرسی بودجه پژوهشی سالانه واحدها و مراکز دانشگاهی در سطح استان

 

پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (غیر از شهریه)

 

معرفی اعضای همکار در این دفتر:

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
حمید نقش‌بندی مدیر دفتر برنامه و بودجه 2047