معرفی دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و بورسیه از مهر ماه 91 تا پایان سال جاری

ویژه

گستره جغرافیایی

زمان برگزاری

شماره مجوز

نام دوره

 هیأت علمی

واحد

مهر/91

2/1625/1115/091

آشنایی مقدماتی با نرم افزار Microsoft Outlook

 هیأت علمی

واحد

مهر/91

1133/1115/091

آموزش تدوین برنامه درسی

هیأت علمی

واحد

آبان/91

3208/1115/091

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

هیأت علمی

واحد

آبان/91

9001/1115/091

روش ها و آداب سخنرانی در برابر جمع

هیأت علمی

واحد

آذر/91

7059/1115/091

آشنایی با اصول طراحی سوالات امتحانی

هیأت علمی

واحد

آذر/91

1805/1115/091

سبک های یادگیری و مطالعه اثربخش

هیأت علمی

واحد

آبان/91

7062/1115/091

آمادگی IELTS دو ( خواندن )

هیأت علمی

واحد

آذر/91

7063/1115/091

آمادگی IELTS سه ( صحبت کردن )

هیأت علمی

واحد

بهمن/91

7064/1115/091

آمادگی IELTS چهار ( نوشتن )

بورسیه

واحد

دی/ 91

3208/1115/0911 ب

مهارت های تعلیم و تربیت 3