افزایش سرمایه صندوق پس انداز کارکنان

              صندوق رفاه و بیمه دانشجویان

              یکسان سازی بدی آب و هوا 

              خوداری از صدور چک در وجه اشخاص حقوقی و حقیقی