آیین نامه و بخشنامه های دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

ردیف شماره تاریخ موضوع
1 214222/53 11/11/1383 طرح تشويق كاركنان براي شركت در دوره‌های آموزشي
2 18613/53  05/02/1384 اصلاحيه طرح تشويق كاركنان براي شركت در دوره‌هاي آموزشي
3 43239/89 21/02/1387 چگونگی انتصاب و ارتقای کلیه کارکنان و مدیران
4 46787/89  02/03/1385 تاثير دوره‌ها بر وضعيت استخدام اعضاي هيات علمي
5 105393/89  05/05/1385 تبدیل وضعیت رسمی- قطعی اعضای هیات علمی
6 3213 /دم 01/11/1386 پرداخت پاداش بخشنامه 214222/53 به اعضای هیات علمی همانند کارمندان