مدارک لازم جهت دریافت بیمه مازاد درمان ویژه  و عادی در بستری و جراحی بیمارستانی :

·         اصل نمونه برگ 117/16 تکمیل شده با بررسی و تایید تداوم بیمه ای و ذکر کدهای عضویت بیمه شده اصلی و بیمار توسط واحد

·         اصل نمونه برگ 118/16 با ذکر کد عمل جراحی یا خدمات درمانی انجام شده توسط پزشک معالج و بیمارستان

·         اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان

·         سایر مدارک بیمارستانی اعم از برگ گزارش عمل ، شرح حال،خلاصه پرونده ، بیهوشی ،لیست داروهاو ملزومات مصرفی

·         تصویر صفحه اول دفترچه درمانی بیمه شده اصلی و بیمار

·         تصویر برابر اصل شده کلیه صورت حساب ها و مدارک بیمارستانی توسط سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه گر اصلی به تصویر چک یا رسید دریافت  از آن سازمان در صورت استفاده عضو صندوق از خدمات بیمارستان های خصوصی