کارگزینی کارکنان تحت نظارت مقام مافوق انجام امور استخدامی کلیه کارکنان با توجه به حالت استخدامی آنان از قبیل کنترل و پاراف احکام استخدامی پس از تکمیل مدارک لازم ، ارتقاء حقوق مبناء ، سنوات ، فوق العاده شغل و سایر ،افزایش یا کاهش حقوق و مزایای کارکنان ، امور بازنشستگی ، از کار افتادگی ،فوت، بیمه تامین اجتماعی ، تسهیلات رفاهی ، فراهم نمودن امکانات از امکان ورزشی ، و رسیدگی به امور تعاونی های مسکن و مصرف و وام های کارکنان متقاضی را عهده دار می باشد.

 

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

نام و نام خانوادگی :علیرضا بهرامی

تحصیلات:  کارشناسی آموزش ابتدایی

شروع همکاری از سال 1382

 

متصدی حضور و غیاب

نام و نام خانوادگی: سیاوش چشمه سفیدی

تحصیلات: کاردان زبان و ادبیات فارسی

شروع همکاری از سال 1380