اداره تدارکات :

این پست تحت نظارت مقام ما فوق، تهیه و تجهیز کلیه احتیاجات ضروری واحد را از منابع داخلی و خارجی تامین نموده و بر کلیه اقدامات و انجام خرید از نظر رعایت ضوابط و مقررات نظارت دارند.

مسئول تدارکات:

نام و نام خانوادگی: مراد کریمی

تحصیلات: کارشناس آموزش ابتدایی

شروع همکاری از سال 1376

 

متصدی تدارکات:

نام و نام خانوادگی: علی عالمی

تحصیلات: فوق دیپلم

 شروع همکاری از سال 1377

 

متصدی تدارکات:

نام و نام خانوادگی: نادر رحمتی

تحصیلات: دیپلم

 شروع همکاری از سال 1378

 

متصدی تدارکات:

نام و نام خانوادگی: سعید مرادی بلشتی

تحصیلات: دیپلم

 شروع همکاری از سال 1385