مدارک لازم جهت بیمه مازاد درمان برای هزینه های پارا کلینیکی :

·         اصل نمونه برگ 117/16 تکمیل شده

·         دستور پزشک معالج مبنی بر انجام هزینه پاراکلینیکی انجام شده

·         اصل رسید دریافت وجه مرکز تشخیص درمانی یا پزشک معالج

·         تصویر نتیجه و گزارش هزینه پاراکلینیکی انجام شده ( در صورت وجود )

·         تصویر صفحه اول دفترچه درمانی بیمه شده اصلی و بیمار