اداره حقوق و دستمزد

 

مسئول حقوق و دستمزد:

نام ونام خانوادگی : علیرضا سلطانی

تحصیلات : کاردانی زبان انگلیسی

 

 

عمده فعالیت ها:

·         پشتیبانی شبکه کامپیوتری مالی

·         نصب و راه اندازی  برنامه های مالی  شامل( حقوق و دستمزد، حسابداری ، انبار، اموال)

·         ارائه ترازهای سال به سازمان مرکزی دانشگاه و منطقه 11

·         تهیه دیسکتهای بیمه حقوق و حق التدریس و مالیات حقوق و حق التدریس – پرسنل اساتید به ادارات بیمه و دارایی و تهیه لیست و دیسکت حقوق و دستمزد ماهانه

·         پرداخت وام ها ی دانشگاه به پرسنل اساتید شامل : وام مسکن ،وام صندوق پس انداز، وام ضروری ،وام اتومبیل

 

 

کارشناس مالی:

نام و نام خانوادگی: لیلا مرادی

تحصیلات:  کارشناسی حسابداری

عمده فعالیت ها: انجام امور مالی حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هئیت علمی و اساتید حق التدریس و نیز ثبت و صدور سند و کنترل احکام آنها جهت ثبت.