معرفی مدیر انتظامات :

نام و نام خانوادگی: جوادمحمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشدزراعت

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1383

عمده وظایف:

-         نظارت بر عملکرد پرسنل مربوطه در خصوص اجرای وظایف محوله طبق ضوابط

-         تهیه امکانات و وسایل لازم در این حوزه و انتقال خواسته های پرسنل به مسئولین

-         ارجاع مسائل امنیتی به دفتر حراست

-         ارجاع مسائل انضباطی دانشجویان به کمیته انضباطی

 

معرفی سایر همکاران:

متصدی انتظامات:

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم محمدی

تحصیلات: دیپلم

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1375

سوابق کاری:

-         متصدی حفاظت فیزیکی و انتظامات سازمان مرکزی به مدت 13 سال

-         هم اکنون متصدی انتظامات واحد کرمانشاه از سال 1388

عمده وظایف:

-         نظارت بر تردد دانشجویان و سایرین از طریق کنترل کارت دانشجویی به داخل دانشگاه

-         ارائه تذکرات رفتاری و پوششی به دانشجویان طبق بخشنامه های سازمان مرکزی

-         ثبت تردد کارکنان اعم از مرخصی و مأموریت

 

نام و نام خانوادگی: سیروس نوروزی

تحصیلات: کاردانی تربیت بدنی

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1386

سوابق کاری:

-         متصدی حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه

عمده وظایف:

-         نظارت بر تردد دانشجویان و سایرین از طریق کنترل کارت دانشجویی به داخل دانشگاه

-         ارائه تذکرات رفتاری و پوششی به دانشجویان طبق بخشنامه های سازمان مرکزی

-         ثبت تردد کارکنان اعم از مرخصی و مأموریت

 

نام و نام خانوادگی: مسعود نیک آذر

تحصیلات: دیپلم

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1387

سوابق کاری:

-         متصدی حفاظت فیزیکی و انتظامات سازمان مرکزی به مدت 1 سال

-         هم اکنون متصدی انتظامات واحد کرمانشاه از سال 1388

عمده وظایف:

-         نظارت بر تردد دانشجویان و سایرین از طریق کنترل کارت دانشجویی به داخل دانشگاه

-         ارائه تذکرات رفتاری و پوششی به دانشجویان طبق بخشنامه های سازمان مرکزی

-         ثبت تردد کارکنان اعم از مرخصی و مأموریت

 

نام و نام خانوادگی: احسان فیلی

تحصیلات: دیپلم

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1384

سوابق کاری:

-         متصدی حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه

عمده وظایف:

-         متصدی اتاق کنترل تردد خودرویی

-         ثبت وروود و خروج وسایل به دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیه مرادی

تحصیلات: کاردانی زبان

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1386

سوابق کاری:

-         متصدی انتظامات خواهران

عمده وظایف:

-         نظارت بر تردد دانشجویان و سایرین از طریق کنترل کارت دانشجویی به داخل دانشگاه

-         ارائه تذکرات رفتاری و پوششی به دانشجویان خانم طبق بخشنامه های سازمان مرکزی