مراحل خرید

تقاضای خرید از سوی قسمتهای مختلف ، تاکید معاون اداری و مالی و مدیر اداری ، ارسال به تدارکات .

مسئول تدارکات پس از انجام مراحل اولیه تقاضاها را تحویل مامور خرید می دهد. خرید بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی صورت می پذیرد.