امور نقلیه :

این پست نگهداری و استفاده صحیح از وسائط نقلیه را عهده دار بوده و بر کار رانندگان مربوطه و حضور و غیاب آنان نظارت دارند

 

نمونه وظایف و مسئولیت های مسئول نقلیه :

·         ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری و انجام امور مربوط به بیمه وسائط نقلیه

·         رسیدگی به تصادفات ، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات ، تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها

·         نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها

·         کنترل حضور و غیاب رانندگان