مدارک لازم جهت خسارات حوادث دانشجویی از صندوق حوادث دانشگاه :

·         اصل نمونه برگ 114/16 تکمیل شده با اعلام شماره حساب بانکی واحد

·         اصل گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذکر تاریخ دقیق ، نوع و علت حادثه ، و با بررسی دقیق و مهر و تایید مسولین واحد

·         اصل گزارش حادثه تنظیمی نیروی انتظامی و کروکی راهنمایی و رانندگی یا تصویر برابر اصل شده دادگستری با ذکر مشخصات مصدوم در آن ( در مورد تصادف جاده ای)

·         اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه ( صورت هزینه ی تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمی باشد  )

·         اصل گواهی فوت صادره اداره ثبت احوال به اصل مجوز دفن و معاینه پزشکی قانونی یا تصویر برابر با اصل شده آن توسط دادگستری حوادث منجر به فوت )

·         اصل گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اتمام درمان و تعیین درصد نقص عضو احتمالی حادث شده یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری