معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

     نام و نام خانوادگی: علیرضا مرادی

     تحصیلات: دکترای اقتصاد

      پست الکترونیکی: alirezamoradi_econ@iauksh.ac.ir