نمونه وظایف و مسئولیت های دبیرخانه :

·         نظارت بر انجام امور تحریرات

·         نظارت بر دریافت و ثبت نامه های وارده از واحدهای دانشگاهی یا دفاتر سازمان مرکزی ، موسسات دولتی و مملکتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در ارسال نامه برای آنان

·         نظارت بر تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، و دعوتنامه ها از اعم صادره و وارده

·         انجام امور بایگانی اسند و بایگانی محرمانه برای حفظ سوابق محرمانه

·         نظارت بر انجام امور نامه رسانی

·         پاسخگویی به مراجعین و مقامات و مسئولان در امورمربوط به دبیرخانه و بایگانی

·         آشنایی با سیستم مکانیزه ثبت ، ورود و صدور نامه ها و مراسلات اداری

·         ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگراف ها و اخذ قبوض مربوط و اقدام برای دریافت هزینه و تمبر از امور مالی

·         نظارت بر انجام امور بایگانی عادی جاری ، به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات