اداره حسابداری

تحت امر مدیر مالی واحد به  شرح ذیل و همکاری لازم با سایر قسمت های معاونت ومدیریت این واحد جهت رفع مشکلات مالی و همکاری لازم با همکاران مالی جهت تهیه و بررسی تراز ماهانه و سالانه و ارسال آن به دبیرخانه منطقه11 و اعلام نتایج گزارشهای ارسالی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و منطقه11

کنترل اسناد صادر شده از سوی همکاران مالی و تایید آن و ارسال به قسمت های صدور چک و بایگانی آنها و ارسال و تحویل به ارباب رجوع و کنترل مغایرات بانکی و کنترل ریز حسابها  وکنترل تراز و ارسال آن به مسئولین امور مالی و اداری و ریاست.

 

 
سایر همکاران:  

نام و نام خانوادگی: صفدر احمدی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

عمده فعالیت:  همکاری در صدور سند روزانه و مغایرت بانکی و همکاری در تهیه تراز پایان سال

نام و نام خانوادگی: محمد خرسند

تحصیلات: کارشناسی مدیریت

عمده فعالیت: مسئول ثبت دفاتر قانونی واحد و همکاری در صدور سند روزانه

نام و نام خانوادگی: اسماعیل غلامی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

عمده فعالیت: مسئول صدور سندهای روزانه و تهیه مغایرات بانکی

نام و نام خانوادگی: هادی امام پور

تحصیلات: دیپلم

عمده فعالیت: ضمیمه سند و ارسال به قسمت های مختلف مدیریت و معاونت و ریاست و پرداخت نقد به دانشجویان طلبکار شهریه

نام و نام خانوادگی: سعید رفیعی سامان

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

عمده فعالیت: مسئول انبارریالی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: افسانه گل محمدی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

عمده فعالیت: همکاری در صدور سند روزانه و مغایرت بانکی و همکاری در تهیه تراز پایان سال

نام و نام خانوادگی: شیرین سلیمانی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

عمده فعالیت: مسئول امور مالی خوابگاه خواهران و کنترل بدهی آنها، امور مالی سلف سرویس و صدور سند و تهیه مغایرات بانکی و همکاری در تهیه تراز نامه پایان سال

 نام و نام خانوادگی: هوشنگ مرادی

تحصیلات: دیپلم

عمده فعالیت: بایگان  اسناد مالی و همکاری با سایر بخش های امور مالی