وظایف و مسئولیت های مسئول اداره تدارکات

·         رسیدگی به درخواست خرید کالا و تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق

·          پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابزار و لوازم اداری ، خدماتی ، فنی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و مواد خوراکی مورد لزوم

·         آگاه نمودن انبار داران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسییب پذیر به منظور رعایت مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت کالاهای خریداری شده

·         آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه به منظور تامین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل متعارف

·         تهیه پیش نویس آگهی های مزایده و مناقصه با رعایت آیین نامه معاملات دانشگاه

·         به نمایندگان کالاها ی مورد نظر و اخذ استعلام بهاء و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر

·          و آموزش کار پردازان برای دستیابی به بهترین نوع کالا از نظر قیمت و کیفیت

·          گردان با توجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب