آشنایی با وظایف و مسئولیت های اداره کارگزینی:

·         نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصابات ، ترفیع ، ارتقاء ، گروه  ،افزایش سنوات ، مرخصی ها ، ماموریت ها ، بازنشستگی ، کارافتادگی ، بازخرید و اخراج و استعفا کارکنان

·         تهیه گزارشات لازم در زمینه کلیه امور پرسنلی

·         نظارت بر تهیه و تنظیم حق کارائی افراد مشمول و اعلام آن به مدیریت

·         کنترل محاسبه عیدی کارکنان رسمی ، قراردادی، ساعتی شاغل و رفع اشکال مراکز تابعه در این زمینه

·         انجام کلیه امور مربوطه به تمدید قراردادهای استخدامی و پایان قرارداد

·         نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه کارکنان اعم از بیمه عمر ، مازاد درمان ، بیکاری و غیره

·         نظارت بر تهیه لیست و محاسبه ساعات ورود و خروج ، اضافه کاری ، و کسر کاری اعضای غیر عضو هیات علمی و تغییرات ماهانه

·         کنترل اقدام ماموریت کارکنان و محاسبه فوق العاده ماموریت با توجه به مقررات و تغییرات مصوب

·         نظارت بر امور مربوط  به کمک های غیر نقدی و کمک عائله مندی و سایر کمک ها به کارکنان مشمول با رعایت مقررات مربوطه