اداره دبیرخانه :

این پست تحت نظارت مقام مافوق اداره مربوط به ثبت یا صدور نامه های وارده و صادره و سایر مراسلات و بسته های پستی ، بایگانی عادی ، ماشین نویسی اسناد محرمانه را به عهده دارد.

مسئول دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: امیر جلالی خواه

تحصیلات: کارشناسی

شروع همکاری از سال 1382

 

این قسمت خود به بخش های زیر تقسیم می گردد:

·         امور دفتری

·         ماشین نویسی

·         بایگانی مدارک و اسناد

·         ارسال و مراسلات

·         نامه رسانی

 

متصدی امور دفتری

نام و نام خانوادگی: کیانوش محمدی

تحصیلات: فوق دیپلم عمران

شروع همکاری از سال 1379

 

ماشین نویس

نام و نام خانوادگی: بابک بیوس

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

شروع همکاری از سال 1380

 

اپراتور

نام و نام خانوادگی: سهیلا پرتوی

تحصیلات: فوق دیپلم کامپیوتر

شروع همکاری از سال 1385

 

متصدی ارسال مراسلات

 نام و نام خانوادگی: محمد رضا خزایی

تحصیلات: سیکل

شروع همکاری از سال 1366

 

بایگانی

نام و نام خانوادگی: حسین کریمی

تحصیلات: دیپلم

شروع همکاری از سال 1378