نحوه حضور و غیاب کارکنان( جرائم تاخیر، تعجیل و غیبت)

از آنجا که یکی از اصول پیشبرد اهداف سازمانی وجود انظباط و ارج نهادن به وقت است  لذا رعایت آن از اهم وظائف هر شاغل به شمار رفته و در صورت عدم اجرای آن حسن انتظام امور مختل و موجب از هم گسستگی  شالوده یک سازمان خواهد شد. بنابراین مقررات زیر با هدف فوق تهیه و تدوین گشته است.

 

اصول کلی

 

·         شروع کار روزانه 7:30 صبح لغایت 15 و پنج شنیه ها از 7:30 تا 13 بعدازظهر خواهد بود، درج ساعات ورود و خروج بروی کارتهای حضور و غیاب شاغلین الزامی است و عدم درج ساعت ورود و خروج بر روی کارت حضور و غیاب به منزله عدم حضور در محل کار تلقی شده و غیبت غیرموجه منظور می شود.

 

·         عدم ورود به محل کار تا راس ساعت تعیین شده و یا تعجیل د رخروج قبل از پایان ساعت کار و یا خروج از محل خدمت به دلیل کار اداری و یا شخصی در ساعات موظف اداری فقط با اجازه کتبی مسئولین ذیصلاح که از قبل اخذ گردیده باشد مجاز خواهد بود.

 

·         تاخیر ورود و یا تعجیل در خروج به هر میزان که باشد با احتساب دو برابر مدت غیبت از حقوق ماهانه کسر خواهد شد و خروج بدون مجوز کتبی در طول وقت اداری غیبت تلقی شده و دو برابر غیبت از حقوق ماهانه کسر خواهد شد. استفاده از مرخصی روزانه باید با درخواست قبلی و صدور حکم مرخصی انجام شود در غیر اینصورت غیبت تلقی شده و دو برابر مدت غیبت از حقوق ماهانه کسر خواهد شد.

 

·         هرگاه تاخیر ، تعجیل  و یا غیبت در طول ماه بیش از 12 بار انجام گیرد برای اولین بار در سال علاوه بر جرائم مذکور و به شاغل مذکور تذکر شفاهی و برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده داده می شود.