اداره خدمات :

این پست عهده دار کنترل امور خدماتی از قبیل تعمیرات جزئی ساختمان ها ، سرویس و نگهداری ، نظافت ، گلکاری ، باغبانی و غیره می باشد.

 

نمونه وظایف و مسئولیت های رئیس اداره خدمات :

·         نظارت بر اداره امور خدماتی از قبیل نظافت ساختمان ها ، انجام امور باغبانی و گلکاری و غیره

·         کنترل حضور و غیاب و تنظیم برنامه و نظارت بر کار خدمتگذاران ، باغبان و نظافت چی ها

·         همکاری در برگذاری مراسم مذهبی ، ملی و میهنی با هماهنگی واحد روابط عمومی ، تدارکات ، حراست

 

این قسمت خود د ارای قسمت هایی به شرح ذیل می باشد :

·         تلفنخانه 

·         باغبانی ( فضای سبز)

·         آبدار خانه