امور اموال

در ابتدای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه لیست اموال به صورت دستی و شماره اموال چهار رقمی (برچسب آبی رنگ ) توسط جمعدار وقت آقا ی منصور رحمتیان کنترل و نگهداری گردیده ،پس از ایشان نیز آقا ی کهریزی در این حوزه انجام وظیفه نموده اند که در دوران تصدی ایشان سیستم اموال رایانه ای تحت نرم افزار سیستم اموال دانشگاه راه اندازی و شماره اموال نیز از چهار رقمی به هشت رقمی ( زرد رنگ ) تغییر یافت سپس آقا ی حشمتی به عنوان جمعدار اموال به امور رسیدگی نموده اند و در اسفند ماه 89 نیز مسئولیت جمعدار اموال واحد به آقای پیمان کریمی واگذار گردیده است .

 

معرفی مسئول اموال:

نام ونام خانوادگی :پیمان کریمی

تحصیلات:کارشناسی اقتصاد نظری

 

 

عمده فعالیت ها:

·         تهیه لیست اموال ، کلیه ی ساختمان های دانشگاه

·         هماهنگی با حوزه انبار جهت الصاق برچسب اموال به کلیه اموال حواله شده از انبار در زمان تحویل به درخواست کنندگان

·         تاسیس و راه انداز ی انبار اموال اسقاط و بلااستفاده مازاد حوزه های مختلف به این انبار که در صورت نیاز سایر حوزه ها به آنان تحویل گردیده و از خرید های اضافی جلوگیری به عمل می آید

·         انجام محاسبات مربوط به اطلاعات و شناسایی و استهلاک کلیه ی دارایی های ثبت شده در سیستم اموال در پایان سال

·         انجام کلیه ی امور مربوط به حسابداری ریالی انبار (ثبت ریالی رسیدها و حواله های انبار) و صدور سند حسابداری مربوط  به گرد ش انبار