مراحل مکاتبه :

·         دریافت نامه ها از مامور پست اداره پست

·         تفکیک نامه ها و بازگشایی پاکت ها و مرسولات پستی

·         ثبت مکاتبات و ارجاع به ریاست و معاونین واحد

·         ارجاع صحیح مکاتبات پس از اخذ دستور از ریاست یا معاونین محترم به قسمت های مربوطه

·         پیگیری درخصوص پاسخ به مکاتبات

·         اخذ پیش نویس جواب مکاتبات و ارجاع به مدیران ارشد واحد جهت تایید پیش نویس

·         تایپ پیش نویس توسط تایپیست واحد

·         نظارت بر تایپ صحیح نامه بدون غلط تایپی یا نگارشی

·         رساندن نامه به امضاء مدیران ارشد

·         ثبت نامه ارسالی و ارجاع به مامور ارسال و مراسلات

·         تحویل نامه به مامور اداره پست و ارسال از طریق پست پیشتاز

·         بایگانی سوابق نامه در زونکن های مربوطه

·         پاسخگویی به ارباب رجوع در صورت پیگیری زینفع