معرفی انتظامات:

انتظامات دانشگاه به عنوان بخش فعال و 24 ساعته دانشگاه دارای فعالیت های مستمر در دانشگاه و خوابگاه های مربوطه است، دارای سه بخش عمده و فعالیت های متعدد و متنوع می باشد.

1.      بخش انتظامات که عمده وظایف آن شامل :

·            نظم دهی به ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و وسایل از طریق کنترل مستمر

·            اجرای بخشنامه های سازمان در خصوص وضعیت پوششی افراد مرتبط با دانشگاه و دانشجویان

·            نظارت بر تردد کارکنان و ثبت ترددهای مرخصی و مأموریت ایشان

2.      بخش حفاظت فیزیکی که عمده وظایف آن شامل :

·            کنترل و نگهداری از اموال و وسایل و ساختمان های دانشگاه چه در روزهای عادی و چه در تعطیلات به صورت 24 ساعته به منظور حفظ و صیانت از دارایی های دانشگاه و اطفاء حریق در صورت مشاهده

3.      بخش اطلاعات و راهنمایی که عمده وظایف آن شامل :

·         اطلاع رسانی به ارباب رجوع و راهنمایی آنها جهت دسترسی به بخش ها و یا مسئولین دانشگاه

 این سه بخش با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای مجرب و دوره دیده در هر قسمت مشغول انجام وظیفه می باشند.